Privacy Policy


Dengan menggunakan laman sesawang ini dan sebarang produk atau perkhidmatan Laman Web ini, pemberian maklumat yang dikenalpasti oleh kami secara terperinci adalah dengan anggapan bahawa anda telah bersetuju dengan Dasar Privasi ini. Admin Laman web berhak untuk mengubahsuai atau mengemaskini Dasar Privasi ini pada bila-bila masa. Sebarang pengubahsuaian atau pengemaskinian Dasar Privasi ini adalah berkuatkuasa apabila dimasukkan ke dalam laman sesawang. Penggunaan laman sesawang ini, produk atau perkhidmatan kami secara berterusan oleh anda adalah dianggap sebagai persetujuan anda terhadap apa-apa Dasar Privasi yang terpinda.